Vilniaus kolek­ty­viniai sodai tarptau­tinėse bienalėse

Ar gali Vilniaus priemiesčių sodai virsti tvariomis gyvybingomis gyvenvietėmis?

O miestą supančiu žaliuoju žiedu? Kiek kolektyvinių sodų tema yra aktuali kitiems Europos miestams?

Į šiuos klausimus atsakėme tyrime apie Vilniaus kolek­ty­vinius sodus Collective Gardens Revival, kurio rezul­tatai buvo pristatyti dviejose tarptau­tinėse archi­tek­tūros bienalėse: 2016 m, Venecijoje ir 2014 m. Roterdame. Bienalių žiuri projektą atrinko kaip pavyzdinį, gerai ir tiksliai iliust­ruo­jantį gamtos ir miesto santykį šiuolai­ki­niame mieste.

Mes tyrėme kolek­ty­vinių sodų atsiradimo ir paplitimo istoriją Vilniuje, urbani­zaciją ir chaotišką kaitą nepri­klau­so­mybės metais, bei siūlėme vizijas, kaip toliau vystyti kolek­ty­vinius sodus – iš naujo integruoti į miesto struktūrą, gamtinį karkasą, į šį procesą įtraukti sodų bendruo­menes, kurti save išsilai­kančios gyven­vietes.

Bienalėse pristatėme Vilniaus sodų maketą, animacinį filmą apie proble­matiką ir siūlomas strate­gijas, Europos sodų žemėlapį, nuotraukas. Venecijoje parodą aplankė ir projektą pamatė 250 000 lankytojų, o Roterdame 45 000.

PUPA