Privatumo politika

Kas yra šis dokumentas?

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato privatumo sąlygas Jums naudo­jantis interneto svetaine www.pu-pa.eu (toliau – Svetainė), mūsų mobiliomis aplika­ci­jomis (progra­mė­lėmis), lankantis mūsų socia­linių tinklų paskyrose bei bet kokiu kitu būdu susisie­kiant su mumis.

Atidžiai perskai­tykite šią Privatumo politiką tam, kad supras­tumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ – tai bet kokia infor­macija, pagal kurią galima Jus atpažinti – tiesiogiai ar netie­siogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Asmens duome­nimis yra pavardė, vardas, pašto ar e. pašto adresas, buvimo vietos duomenys ir interneto identi­fi­ka­torius ir kt.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilan­kiu­siems mūsų socia­linių tinklų paskyrose ar Svetainėje, nepri­klau­somai nuo to, ar Jūs užsire­gist­ravote Svetainėje ar nesire­gist­ravote, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti Svetainėje ar mūsų socia­linių tinklų paskyrose. Ši Privatumo politika galioja ir asmenims, besinau­do­jan­tiems mūsų mobiliomis aplika­ci­jomis.

Kas mes?

Šioje Privatumo politikoje nurodytų asmens duomenų valdy­tojas – MB “Pupa – strateginė urbanistika”, juridinio asmens kodas 303089256, adresas T. Ševčenkos 16F, Vilnius

Kokių principų mes laikomės?

 

PUPA