Darnaus judumo planai

Europos komisija turi tikslą iki 2030 m, miestuose gerokai sumažinti automobilių keliamą taršą.

Tam pasiekti miestai rengia strateginius dokumentus – darnaus judumo planus. Nuo 2017 iki 2020 m. karu su susisiekimo ekspertais, transporto inžinieriais bei ekonomistais dirbome ir parengėmė darnaus judumo planus Kaunui, Klaipėdai ir Panevėžiui.

Darnaus judumo planą sudaro išsamios esamos situacijos bei teminių dalių analizės, suprog­ra­muotas miesto judumo modelis, trys skirtingos alter­na­tyvos, kaip turėtų mieste keistis judėjimas, bei pasirinkta strategija ir jos veiksmų detali­za­vimas. Darnaus judumo planuose nagri­nė­jamas viešasis trans­portas, pėsčiųjų, dviračių ir žmonių su specia­liai­siais porei­kiais judėjimas, elekt­rinės trans­porto priemonės, miesto logistika, eismo valdymas.

 

Mes kaip urbanistai įvertinome miestų struktūrą, gyventojų įpročius, gatvių ir viešųjų erdvių infrastruktūrą bei vizio­nie­riškai numatėme, kaip skirtingi pasiū­lymai pakeis konkrečius miestus. Taip pat buvome atsakingi už visuo­menės ir suinte­re­suotų šalių įtraukimą ir dokumentų rengimą, vykdėme visuo­menės dalyvavimu pagrįstą planavimą (public parti­ci­pation) – nuolat viešinome projekto eigą, rinkome grįžtamąjį ryšį, rengėme kūrybines dirbtuves, tematines disku­sijas, ekskur­sijas, viešus prista­tymus ir renginius.

Kitas projektas:

PUPA