Gargždų centro urbanistinė koncepcija

Gargždų miesto centrui parengėme urbanistinę koncepciją, kurioje numatoma, kaip vystyti gyvybingą ir patrauklų miesto centrą.

Galiojantis Gargždų miesto centro detalusis planas neatitinka šiandienos poreikių, todėl yra rengiamas naujas detalusis planas. Jo tikslas yra sukurti sąlygas vystyti darnų, patrauklų, saugų, šiuolaikišką ir patogų miesto centrą ateinančius dešimtmečius. Detaliojo plano koncepcija jau patvirtinta, o sprendinių etapą planuojama pabaigti 2023 metų gale.

Urbanistinėje  koncep­cijoje numatytas centro kvartalų vysty­masis, naujų viešųjų erdvių, aikščių, praėjimų ir takų atsira­dimas, turgaus atnau­ji­nimas, konver­tuo­jamoje garažų terito­rijoje planuo­jamos naujos visuo­me­ninės funkcijos – biblioteka, muziejus, jaunimo centras.

Kitas projektas:

PUPA