Kairiojo Nemuno kranto vizija

Kaip priešais Kauno senamiestį esančias industrines teritorijos kairiajame Nemuno krante pakeisti į gyvenamąjį miesto kvartalą?

Kartu su penkiomis archi­tektų koman­domis kūrėme viziją, kurioje gyvena­mieji kvartalai, upės krantinės, komer­cijos ir verslo centrai pakeičia pramoninę grūdų sandėlių teritoriją į gyvybingą miestą. Kvartalo viziją sudaro terito­rijos analizės, urbanis­tinis planas, identiteto koncepcija, kvartalų archi­tek­tūros ir viešųjų erdvių struk­tūros rekomen­da­cijos, gairės funkcijoms, pastatų ir atvirų erdvių charak­teriui.

Urbanistinis planas Newman buvo sukurtas kūrybinių dirbtuvių būdu. Skirtingų kompe­tencijų specia­listai – archi­tektai, urbanistai ir įvaizdžio strategai – sujungė jėgas ir pasiūlė vieną bendrą idėją bei ją detalizavo. Kūrybiniame procese aktyviai dalyvavo kliento komanda, NT, susisiekimo, paveldo ekspertai, miesto atstovai.

Kitas projektas:

PUPA