KIWI – Interaktyvus įrankis bendruo­menėms

Kaip išmaniosios technologijos gali padėti bendruomenėms prisidėti prie darnesnės miesto aplinkos kūrimo?

Mūsų sukurta išmanioji programėlė ir inter­ne­tinis puslapis KIWI – specialus įrankis, skirtas mažinti taršos ir triukšmo keliamą neigiamą poveikį miestuose bei įgalinti bendruo­menes pačias kurti savo aplinką. Kaip tai daroma? Kvartalo ar gatvės gyven­tojai gali regist­ruotis platformoje, demokra­tiniu būdu siūlyti idėjas ir priimti spren­dimus, kurie aktualūs visai kvartalo bendruo­menei, o vėliau išmanieji ženklai padeda spren­dimus įgyven­dinti – organi­zuoja eismą, reorga­ni­zuoja kvartalo viešąsias erdves.

KIWI platforma buvo testuojama 2021 m. vasarą Užupyje, Vilniuje. Platformos bandymo laiko­tarpiu Paupio gatvės atkarpoje gerokai sumažėjo automo­bilių eismas, joje saugiau jautėsi pėstieji. Dabar platformą siekiame pritaikyti kituose miestuose.

Kitas projektas:

PUPA