Mažeikių daugia­bučių kiemų vizija

Kaip masinės statybos daugiabučių rajone kurti gyvybingas viešąsias erdves ir jaukius kaimynų kiemus? O kur statyti automobilius? 

Šiuos klausimus sprendėme rengdami Gabijos ir Sodų kvartalų Mažeikiuose galimybių studiją.

Tai gyvena­masis rajonas, pasta­tytas 70-aisiais, kuriame dominuoja blokiniai daugia­bučiai namai, gyvena 9,5 tūkst. gyventojų. Rajone yra populiari žalioji erdvė – Sodų skveras, greta daug švietimo, paslaugų, komer­cijos ir visuo­me­ninių funkcijų. Kaip ir kituose tokio tipo mikro­ra­jo­nuose Lietuvos miestuose, susidu­riame su iššūkiais: pastatų renovacija vyksta pavieniui neper­gal­vojant iš esmės kvartalo struk­tūros, aplinka nusidė­vėjusi, trūksta automo­bilių aikštelių.

Rengdami terito­rijos viziją pasiūlėme, kaip kurti visų gyventojų porei­kiams pritai­kytas viešąsias erdves, apjungti jas pėsčiųjų ir dviračių takais, kokiais principais remiantis tvarkyti kiemus, automo­bilių aikšteles, sodinti naujus želdinius. Dokumentas apima rekomen­da­cijas savival­dybės terito­rijai – viešo­sioms erdvėms, bei gyventojų sklypams – daugia­bučių kiemams.

Kitas projektas:

PUPA