Vilniaus bendrojo plano konsul­ta­cijos

Vilniaus miesto bendrasis planas yra svarbiausias miesto teritorijų planavimo dokumentas.

Jis numato raidą ir miestiečių gyvenimo būdo pokyčius iki 2050 m. Tačiau kaip į bendrojo plano rengimą įtraukti gyventojus?

Vilniaus miesto savivaldybė pakvietė mūsų komandą prisidėti prie bendrojo plano rengimo, išklausyti visuo­menės ir suinte­re­suotų šalių poreikius, juos apibend­rinti ir įtraukti į bendrojo plano spren­dinius. Tam taikėme dalyvavimu pagrįstą planavimo metodiką (public parti­ci­pation). Vykdėme konsul­ta­cijas su skirtingų Vilniaus rajonų atstovais, vertinome tarpinius bendrojo plano spren­dinius, disku­tavome apie visuo­menės poreikius ir pasiū­lymus.

Kaip nepri­klausomi urbanistai taip pat įvertinome bendrojo plano tarpinius spren­dinius ir pateikėme rekomen­da­cijas apie miesto driekos valdymą, linijinius ir lokalius centrus, želdynus, pėsčiųjų ir dviračių takus, socialinę infrastruktūrą, bendrojo plano pateikimą ir skaitomumą. 2021 m. Vilniaus miesto Bendrasis planas buvo patvir­tintas.

Kitas projektas:

PUPA